Steneryds lövängar

I Steneryd får du uppleva rester av ett äldre kulturlandskap som fortfarande sköts enligt gammal hävd. På så vis bevaras både den speciella växtligheten och det äldre brukningssättet. I Steneryd finns ett välbevarat småskaligt kulturhistoriskt landskap bestående av lövängar, slåtterängar, naturbetesmarker, små åkrar och ädellövsdominerad skog. Den hävdgynnade floran är artrik och visar på långvarig hävdkontinuitet. Ekoxe och bokoxe har rapporterats från området. Markerna sköts genom slåtter, bete och lövtäkt.

I området finns ruiner efter Gammelgården. Större delen av området utgörs av lövängar med över 500 hamlade lindar, askar och almar, samt några enstaka hagmarksekar. Det finns gott om hasselbuketter. Det finns några mindre ytor med slåtterängar. Insprängt i området ligger gamla åkrar, dels sådana som brukas fortfarande och dels sådana som övergått till betesmark. De olika vångarna inramas av stenmurar.

Läs mer på Länsstyrelses hemsida: lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturreservat/steneryd