Höga sand

Sanddynernas landskap

Högasands naturreservat omfattar de sandiga och mestadels tallbevuxna delarna av litorinastrandvallen längs den nära tre kilometer långa sträckan mellan Eriksholm och Trolleboda. Sanddyner bildas i havsnära blåsiga miljöer med mycket sand. Denna naturliga process med vindburen sand skapar unika livsmiljöer för växter och djur. Samtidigt hotas människors hem och odlingar och för att hindra sandflykten planterades här tall och strandråg på 1900-talet. Mänsklig påverkan förekom redan på 1100-talet vid Högasand med bete, vedtäkt och timmerhuggning. Intensivt markutnyttjande under århundraden gjorde att landskapet öppnades upp och vinden formade dagens sanddyner.

En ovanlig miljö

I de torra och varma sandområdena, samt i de grova tallarna, trivs flera hotade och skyddsvärda arter. Många av arterna har anpassat sig till denna för Blekinge ovanliga miljö. Här finns till exempel den enda kända förekomsten i landet av grynig påskrislav (Stereocaulon incrustatum). Arten är akut hotad i Sverige och därför har vi ett speciellt ansvar för att bibehålla och skapa så goda förutsättningar som möjligt för att arten ska överleva i Högasand. I de solvarma sanddynerna förekommer många steklar och vildbin.

21 december 2016
[mapsmarker marker="38"]