Färskesjön

I naturreservatet Färskesjön kan du som besökare uppleva vidsträckta mosaiker av hällmarker och naturskogar med ädellövträd och tall. Färskesjön har klart vatten och är en populär badsjö, med långrund sandstrand i öster och nordost. Sjön har en rik bottenvegetation av bland annat notblomster, strandpryl och styvt braxengräs.

Här finns också talrika fornlämningar från brons- och järnåldern. Naturreservatet Färskesjön är ett av de största väglösa områdena i östra Blekinge. Det ingick i början av 1900-talet i ett vidsträckt ljunghedsområde, med små inslag av skog och våtmarker, som täckte stora delar av Torhamnslandet. I takt med att betesdriften avtog slöt sig skogen alltmer, och har i stora delar varit orörd i uppemot 100 år.

Läs mer på Länsstyrelses hemsida: lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturreservat/farskesjon