Fågellokaler

Det finns flera platser utmed kustvägen där du kan skåda vårt rika fågelliv. Den mest kända är kanske fågelstationen på Torhamns udde, men det finns andra bra platser för fågelskådning.

Torhamns udde

Du når Torhamns fågelstationen lättast genom att köra förbi Torhamns kyrka mot hamnen och ta vänster mot Torhamns udde (gul skylt). Udden är Sveriges sydostligaste punkt och den yttersta spetsen på Torhamnshalvön. Kor och får ser till att hålla det gamla kulturlandskapet öppet genom att beta uddens strandängar. Innanför tar ljunghedar med enbuskar vid och på den östra sidan, där fågelstationen ligger, återfinnes en lövdunge med övervägande björk. I vikarna rastar en mängd änder och på västsidan, där det finns en sandrevel, rastar ofta vadare.

Fåglar på Torhamns udde 

Torhamns udde är en klassisk fågellokal, som med sina 316 påträffade arter (år 2014) är en av de platser i Blekinge där det setts flest arter. Utlängan ligger före på 326 arter.

Här häckar ett 40-tal arter och bland dessa märks strandskata, större strandpipare, tofsvipa, gravand och törnskata. Vårsträcket med ejder i mars-april, vitkindade gäss i april och prutgäss i halva maj till början av juni är mäktiga upplevelser. Tyvärr passerar flockarna ofta långt ut på grund av de många öarna i östra skärgården som leder sträcken en bra bit söder om Torhamns udde.

Utklippan

Utklippan eller Utklipporna består av två större öar, Södraskär och Norraskär, samt några mindre skär av vilka Mellanskär och Degerhuvudet är de största. Utklippan ligger 16 km sydväst om Torhamns udde och hit går idag inga reguljära båtturer. Utklippan består av klipphällar med mycket sparsam vegetation. I den gamla fyrträdgården växer dock knäckepilar och det förekommer också några smärre buskage av hagtorn, slån och nyponbuskar. Alla träd och buskar är hårt tuktade av vinden. I strandfloran ingår de i Östersjön sällsynta havsstrandväxterna strandkål och vejde. Trift och styvmorsviol är de vanligaste förekommande örterna. På norra delen av Södraskär finns en serie med jättegrytor, som svarvats i berget av vågorna. I Utklippornas hällkar finns den grönfläckiga paddan som numera bara finns här och på några få platser i Skåne. Även den sällsynta stinkpaddan återfinns härute. På Utklippan har 298 arter påträffats, vilket är en mycket hög summa med tanke på att ett flertal vanliga fastlandsarter aldrig når Utklippan. Havsmiljön kring öarna är av stort marinbiologiskt värde och här finns en mycket stor sälkoloni på drygt 800 djur. På Norraskär är en gästhamn belägen.

Utlängan

Utlängan ligger längst ut i Blekinges östra skärgård. Ön nås bara genom båt och det går reguljära turer dagligen till Stenshamn. Via en vägbank når du Utlängan som är cirka 3km lång och 1,5 km bred. Det tidigare helt öppna beteslandskapet med enbuskar har varit igenväxt med extremt täta buskhav och täta talldungar. På nordvästra delen av ön finner infoskyltar och ett utsiktstorn över bl.a en restaurerad våtmark med ett unikt växt- och djurliv. Längs strövstigen finns gamla ekar som kan vara ättlingar till 1600-talets ekar. På Utlängan kan du främst skåda sträckfåglar, men här finns också vadare.

Olsäng

Olsäng är kanske mest känt för sina sälkollonier, men här kan du också skåda ett flertal fågelarter.

Mer

Mer information kan du hitta på www.kok-torhamn.se

21 december 2016